TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Złożenie wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół: 16 maja (poniedziałek)
– 21 czerwca (wtorek) 2022
Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty: 24 czerwca (piątek)
– 13 lipca (środa) 2022 do godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Zespołu Szkół: 20 lipca (środa)
2022
Uwaga!
Badania lekarskie
Skierowania na badania zostaną wystawione w sekretariacie szkoły i przekazane bezpośrednio lekarzowi medycyny pracy.
Daty badań lekarskich zostaną
podane 
w późniejszym terminie.
Rodzice kandydatów z listy zakwalifikowanych są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół poprzez złożenie oryginałów dokumentów, jeśli wcześniej nie zostały złożone oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: 24 czerwca (piątek)
– 22 lipca (piątek) 2022
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Zespołu Szkół: 25 lipca (poniedziałek)
2022 do godz. 14:00
DO WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
2 FOTOGRAFIE PODPISANE NA ODWROCIE, KARTĘ ZDROWIA I BILANS UCZNIA.
Skip to content