Aktualności

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

UWAGA! Podania w wersji elektronicznej będą dostępne na stronie internetowej szkoły w późniejszym terminie.

Złożenie wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół: 17 maja (poniedziałek) – 21 czerwca (poniedziałek) 2021
Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
25 czerwca (piątek) – 14 lipca (środa) 2021
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do Zespołu Szkół:
22 lipca (czwartek) 2021
Uwaga!
Badania lekarskie
Skierowania na badania zostaną wystawione
w sekretariacie szkoły i przekazane bezpośrednio
lekarzowi medycyny pracy.
Daty badań lekarskich zostaną podane
w późniejszym terminie.
Rodzice kandydatów z listy zakwalifikowanych są
zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki
w Zespole Szkół poprzez złożenie oryginałów
dokumentów, jeśli wcześniej nie zostały złożone
oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu:
23 (piątek) – 30 lipca (piątek) 2021
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do Zespołu Szkół:
2 sierpnia (poniedziałek) 2021 do godz. 14:00

Do wymaganych dokumentów należy dołączyć:
2 fotografie podpisane na odwrocie, kartę zdrowia i bilans ucznia.

Terminy przyjmowania dokumentów zgodnie z zarządzeniem
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Zostaw komentarz

Skip to content