Języki obce
Język angielski, Język niemiecki
Kwalifikacje
K1 –EKA.04 - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej; K2 –EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

TECHNIK EKONOMISTA

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. To zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach, a nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi także utworzenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W naszej szkole zajęcia i praktyki nauczą Cię jak: przygotowywać budżet, analizować przychody i zobowiązania, obsługiwać programy finansowo-księgowe, sporządzać PIT-y, korzystać z wiedzy prawniczej w zakresie ekonomii, weryfikować umowy, tworzyć dokumentację analityczną, komunikować się z klientem, biegle posługiwać się językami obcymi (angielski, niemiecki).

Biorąc pod uwagę szybko następujące zmiany w gospodarce rynkowej naszych uczniów przygotowujemy zarówno pod względem kwalifikacji właściwej dla zawodu jak również wyposażamy ich w kierunku ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym. Przyjęty i sprawdzony przez nas tok nauki pozwala na podjęcie dalszego kształcenia  na uczelniach wyższych.

ZADANIA ZAWODOWE

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • prowadzenia rachunkowości,
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych,
 • w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania produkcji,
 • w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

 • Podstawy ekonomii,
 • bezpieczeństwo i prawo,
 • organizowanie działalności gospodarczej,
 • kadry i płace,
 • rachunkowość,
 • sprawozdawczość i analiza finansów,
 • język angielski zawodowy,
 • podejmowanie działalności gospodarczej,
 • pracownia ekonomiczna,
 • pracownia techniki biurowej i statystyki,
 • pracownia rachunkowości.

TECHNIK EKONOMISTA

Wybierz ten zawód

Skip to content