Języki obce
Język angielski, Język niemiecki
Kwalifikacje
K1 –BUD.12 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich; K2 – BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

TECHNIK BUDOWNICTWA

Technik budownictwa – jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynkach pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Technik budownictwa kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane.
Samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów ścian dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.
Analizuje dokumentację techniczną i organizacyjną robót budowlanych oraz wykonuje rysunki budowlane. Określa właściwości materiałów budowlanych. Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót budowlanych. Kieruje pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie oraz organizuje przebieg prac. Prowadzi rozliczenia za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczenia z inwestorem.

W naszej szkole nauczysz się:

 • posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • projektowania prostych elementów konstrukcyjnych budowli,
 • opracowania projektów organizacji robót,
 • dobierania sprzętu, maszyn,
 • kierowania gospodarką materiałową,
 • wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych,
 • analizowania warunków gruntowych,
 • wykonywania przedmiarów i obmiarów robót,
 • przeprowadzania kontroli jakości robót,
 • wykonywania kalkulacji robót,
 • wykorzystywania specjalistycznych programów komputerowych.

Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, w laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w biurach projektów jako asystent projektanta. Po zakończeniu określonego stażu pracy oraz ukończeniu studiów wyższych kierunkowych może ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych w wybranej przez siebie specjalności.Technik budownictwa to atrakcyjny zawód, który ma szczególne znaczenie  gospodarce kraju. Zatem zapotrzebowanie na fachowców budowlanych zawsze będzie istniało.

ZADANIA ZAWODOWE

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną,
 • projektowanie prostych elementów konstrukcyjnych budowli,
 • opracowywanie projektów organizacji robót,
 • dobieranie sprzętu, maszyn,
 • kierowanie gospodarką materiałową,
 • wykonywanie podstawowych badań laboratoryjnych,
 • analizowanie warunków gruntowych,
 • wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót,
 • przeprowadzanie kontroli jakości robót,
 • wykonywanie kalkulacji robót,
 • wykorzystywanie specjalistycznych programów komputerowych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • w jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • w jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,
 • w jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.,
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
 • właścicieli obiektów krajobrazowych,
 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
 • w firmach budowlanych,
 • w biurach projektowych,
 • w organach administracji państwowej i samorządowej.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • podstawy budownictwa,
 • rysunek budowlany,
 • technologia robót konstrukcyjno – budowlanych,
 • dokumentacja budowlana,
 • działalność gospodarcza,
 • język angielski – zawodowy,
 • pracownia wykonywania robót konstrukcyjno – budowlanych,
 • pracownia organizacji i kontroli robót konstrukcyjno – budowlanych,
 • pracownia kosztorysowania robót konstrukcyjno – budowlanych,
 • pracownia posługiwania się dokumentacją budowlaną,
 • praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie budowlanym.

TECHNIK BUDOWNICTWA

Wybierz ten zawód

Skip to content