Opublikowano 02.01.2019

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne:

Dokumentacja do pobrania wersja docx
Dokumentacja do pobrania wersja pdf

Opublikowano 12.12.2018

Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się na podstawie sporządzonego Regulaminu określającego warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu, ich obowiązki, a także zakres i etapy wsparcia przewidzianego w ramach projektu. Regulamin i dokumentacja rekrutacyjna będzie dostępna w Biurze Projektu w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie oraz na stronie internetowej ZS.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie będzie złożenie przez Kandydata formularza zgłoszeniowego w Biurze Projektu, sekretariacie szkoły, lub w formie elektronicznej przesyłając na adres e-mail Szkoły lub Biura Projektu uwzględniającego niżej wymienione kryteria:

Po ukończeniu określonej formy wsparcia, uczestnik projektu otrzyma zaświadczenie.

Zasady rekrutacji:

 1. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzić będzie ZS, w terminie od 3.01-28.02.2019r.
 2. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy liczba uczestników zakwalifikowanych do projektu będzie mniejsza niż liczba miejsc.
 3. Ocena uczestników do projektu przeprowadzana będzie na podstawie ankiety rekrutacyjnej wypełnionej przez kandydata.
 4. Komisja rekrutacyjna dokona oceny kandydatów do udziału w projekcie zgodnie z następującymi kryteriami punktowymi:
  • nauczyciele ZS i/lub PCKP w Iławie posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych lub praktycznych w zawodach: grafiki i poligrafii cyfrowej i przemysłu mody-10pkt;
  • nauczyciele ZS i/lub PCKP w Iławie posiadający uprawnienia. do prowadzenia zajęć praktycznych lub teoretycznych w zawodach informatycznych-8pkt;
  • nauczyciele ZS i/lub PCKP w Iławie posiadający uprawnienia. do prowadzenia zajęć praktycznych lub teoretycznych w pozostałych zawodach nauczanych w placówkach-5 pkt.
  • nauczyciele z orzeczeniem o niepełnosprawności-5pkt.
 5. Kandydaci o najwyższej liczbie punktów uzyskanych z ankiety rekrutacyjnej, zostaną w oparciu o jej wynik uszeregowani od najbardziej do najmniej predysponowanych do udziału w Projekcie.
 6. Weryfikacja dokumentów dokonywana będzie przez Komisję Rekrutacyjną, liczącą co najmniej 3 członków: Koordynator Projektu Z-ca Koordynatora Projektu, Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji. Komisja rekrutacyjna wyłoni grupę docelową 8 nauczycieli według zasady bezstronności, jawności i przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także równości szans płci.
 7. Prace komisji rekrutacyjnej będą udokumentowane protokołem i skończą się sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników oraz listy uczestników rezerwowych.
 8. W przypadku zwolnienia miejsca – rezygnacji uczestnika – miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.