Opublikowano 05.09.2018

Projekt pn. „Kształcenie zawodowe w 3D” jest realizowany przez Powiat Iławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 2 „Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe”

Realizację Projektu zaplanowano od 01.10.2018 r. do 31.03.2020 r.

Wartość projektu: 2 027 703,14 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 723 547,66 zł

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 101 385,16 zl

Wkład własny Powiatu Iławskiego: 202 770,32 zł

Realizatorami Projektu są dwie powiatowe jednostki oświatowe – Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie.

Celem Projektu jest podniesienie wiedzy 8 nauczycieli kierunków: technik przemysłu mody, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz dostosowanie 5 pracowni zawodowych w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku oraz Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie w związku z modernizacją metod i treści kształcenia do potrzeb rynku pracy.

W Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie powstaną 2 pracownie do nauki zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej (pracownia modelowania i drukowania cyfrowego oraz pracownia projektowania graficznego), jak również 1 pracownia teoretycznej nauki zawodu technik przemysłu mody (pracownia projektowania i modelowania ubiorów), natomiast w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie powstaną 2 pracownie zajęć praktycznych dla technika przemysłu mody. Doposażenie pracowni zawodowych w niezbędny, nowoczesny sprzęt informatyczny, wysokiej klasy maszyny i urządzania poprzedzone zostanie wykonaniem prac remontowych i adaptacyjnych, tak by stworzyć ergonomiczne stanowiska pracy dla uczniów, w tym osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia dla 8 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie kompetencji TIK w nauczaniu, znajomości specjalistycznego oprogramowania branżowego oraz wyższych umiejętności praktycznych dostosowanych do wymogów pracowni zawodowych zaplanowanych w projekcie.

Zamierzenie projektowe poprzez zmodernizowanie metod i treści kształcenia zawodowego wywrze bezpośredni wpływ na poprawę jakości kształcenia, uatrakcyjnienie przebiegu procesu edukacji zawodowej, jak również na właściwe wyszkolenie kadry zawodowej wychodzącej na rynek pracy. Projekt sprzyja intensyfikacji współpracy szkół z przedsiębiorcami ponieważ program nauczania praktycznego zostanie uspójniony z wymaganiami naturalnych warunków pracy, rekomendacjami przedsiębiorców, z którymi podpisane zostały stosowne porozumienia o współpracy.